Regulamin sklepu internetowego www.sklep.scmpoland.pl

 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.sklep.scmpoland.pl (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje od dnia 15 stycznia 2021 roku.

 

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez SCM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-828) przy al. Jana Pawła II 11, za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.scmpoland.pl, w tym m.in. warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie,  zasady  dostarczania zamówionych towarów klientom Sklepu, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

 

Regulamin określa nadto zasady i warunki świadczenia drogą elektroniczną przez spółkę SCM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta.

 

Słowniczek:

 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scmpoland.pl prowadzony przez Sprzedającego, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

 

Sprzedający – SCM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-828) przy al. Jana Pawła II 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000218960, NIP: 5361772695, kapitał zakładowy 5.000.000,00 złotych.

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca Konto Klienta lub zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierającą ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Konto Klienta - utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.


Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z rachunku bankowego on-line, za pośrednictwem platformy PayU.

 

Regulamin – niniejszy dokument.

 

Rozporządzenie ogólne, RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAJĄCEGO

 

Dane kontaktowe Sprzedającego:

–           adres: al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa;

–           e-mail: sklep@scmpoland.pl;

–           numer telefonu: 22 586 54 00;

–          adres do zwrotów towarów: Magazyn Logistyczny, al. Krakowska 190 A, 05 – 552 Wólka Kosowska/Łazy.

  

§ 1 Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polegają zarówno na prowadzeniu sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie na rzecz Klientów, jak i na świadczeniu na rzecz Klientów nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta.
 2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu stanu zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Klienta oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.
 3. Klient jest uprawniony do składania zamówień towarów dostępnych w Sklepie bez konieczności dokonywania rejestracji i tworzenia Konta Klienta.
 4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Klienta), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania/ siedziby oraz numeru telefonu komórkowego, jak również potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień. Kliknięcie pola „Dalej” kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient następnie otrzyma na podany adres poczty elektronicznej maila z potwierdzeniem loginu i hasła do Konta Klienta.
 5. Z chwilą dokonania rejestracji Konta Klienta, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem, a Sklepem.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczeń o następującej treści:

a)                zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b)                przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

c)                dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d)                wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e)                wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła.
  1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Klienta bądź poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: sklep@scmpoland.pl lub pisemnie na adres siedziby Sklepu. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Klienta bądź otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
  2. Sprzedający może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail podany przez Klienta. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z dniem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Klienta.
  3. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem ze skutkiem natychmiastowym i bez konieczności uprzedniego wzywania Klienta do zaprzestania naruszeń także w przypadku rażącego naruszania postanowień Regulaminu przez Klienta, w szczególności jeśli:

a)                cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

b)                działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c)                otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 1. Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez Sprzedającego, zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Klienta.
 2. Rozwiązanie za wypowiedzeniem lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień złożonych przez Klienta przed złożeniem lub otrzymaniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Warunki świadczenia usługi

 

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie tego Regulaminu Klient powinien posiadać:

-            Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 26 lub Chrome (wszystkie wersje),

-           monitor o rozdzielczości 1024x768.

 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust. 1 powyżej, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenie lub uszkodzenie serwisu.
 3. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną można składać pisemnie na adres Sklepu: SCM Sp. z o.o., Warszawa (00-828), al. Jana Pawła II nr 11 lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: sklep@scmpoland.pl
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

-       oznaczenie Klienta;

-       opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1. Sklep dołoży starań, żeby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sklep.

 

§ 3 Przedmiot umowy sprzedaży

 

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie Sklepu oferta była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą e-mailową.
 2. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru w Sklepie. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta, Sklep zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania przedpłaty do dnia zapłaty.

 

§ 4 Ceny produktów

 

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki, o których mowa w § 7 Regulaminu.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen towarów pozostają bez wpływu na wartość zamówień złożonych przed dokonaniem zmian. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Koszty dostawy pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybranej i określonej przez Klienta formie. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu. 

 

§ 5 Zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienia przez cały czas pracy serwisu internetowego to jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem witryny internetowej  www.sklep.scmpoland.pl. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w pierwszym następującym po nich dniu roboczym.
  1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie Sklepu jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail, jak również zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
  2. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu w Sklepie należy:

a)                wejść na stronę Sklepu;

b)                wybrać towar będący przedmiotem zamówienia oraz jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

c)                przejść do koszyka i wybrać:

 • ilość zamawianego towaru;
  • sposób dostarczenia towaru;
  • sposób płatności;
  • klient może wypełnić pole “Uwagi dotyczące zamówienia”;
  • kliknąć w przycisk “dalej” i przejść do formularza zamówienia;
  • w formularzu zamówienia wpisać swoje dane oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, rabatach, promocjach oraz innych informacji handlowych;
  • zapoznać się z Regulaminem i następnie zaznaczyć, że akceptuje się Regulamin;
  • kliknąć przycisk „Dalej”;
  • sprawdzić poprawność danych oraz zapoznać się łącznym kosztem zamówienia;
  • kliknąć przycisk „zamawiam”;
  • dokonać płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl tj. przelewem on-line, elektronicznie lub kartą płatniczą.
 1. Po złożeniu zamówienia na stronie WWW Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie złożenia zamówienia, podstawowe informacje dotyczące złożonego zamówienia.
 2. Dla zamówień złożonych na stronie Sklepu do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
 4. Na podany w zamówieniu adres a-mail Sprzedający będzie również wysyłał do Klienta informacje o dalszych zmianach statusu zamówienia.

 

§ 6 Formy płatności

 

Klient reguluje należności za dokonane zamówienie dokonując zapłaty za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

 

§ 7 Terminy i koszty wysyłki

 

 1. Wysyłka zamówionych towarów następuje po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji od serwisu PayU.pl o dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po dniu w Sprzedający otrzymał ww. informację od serwisu PayU.pl
 2. Wszystkie przesyłki wysyłane są firmą kurierską UPS Polska Sp. z o.o. Przewidywany czas dostawy to na terenie kraju, to 1-2 dni robocze od momentu nadania przesyłki.
 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzenia stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją, co ułatwi jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.
 4. Za dzień realizacji zamówienia uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.
 5. Do każdej przesyłki zostaje dołączone potwierdzenie dokonania sprzedaży towaru (paragon lub faktura VAT w zależności od zaznaczonego pola w formularzu zamówienia).
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym jako adres wysyłki, kurier pozostawia awizo z informacją o miejscu i terminie możliwego odbioru zamówienia.
 7. Do ceny zakupionego towaru doliczany jest każdorazowo koszt jego dostawy, który uzależniony jest od gabarytów i wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Klient ponosi jednorazowy koszt dostawy niezależnie od ilości zakupionych produktów. Informacja o koszcie dostawy jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.
 8. Zakupione w Sklepie towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 8 Gwarancje i reklamacje

 

 1. W przypadku, kiedy towar jest niezgodny z umową, Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu z tytułu rękojmi.
 2. Wybrane towary objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:

a)                przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

 • nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta,
 • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (np. brakuje instrukcji, jeżeli jest ona załączana przez producenta).

b)                przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:

 • stanowi własność osoby trzeciej,
 • obciążony jest prawem osoby trzeciej,
 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 1. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: listem poleconym lub e-mailowo na adres: sklep@scmpoland.pl. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 3. Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu do doręczeń: SCM Sp. z o.o., Warszawa (00-828), Al. Jana Pawła II 11.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go od Sprzedającego (paragonu lub faktury VAT).
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 6. W ramach składania reklamacji Klient może żądać:

a)                naprawienia towaru;

b)                wymiany towaru na wolny od wad;

c)                obniżenia ceny;

d)                odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 1. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego za towar. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady.
 2. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów, którzy nie są Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów jest ograniczona do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za objęty reklamacją towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, taki Klient otrzyma towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku należy do Sprzedawcy, a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta niebędącego Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru i pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie.

 

§ 9 Odstąpienie i Zwroty

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. Klient, chcąc odstąpić od umowy na wyżej wymienionych warunkach, powinien odpowiednio wypełnić i przesłać Sprzedającemu podpisany formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu bądź też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: sklep@scmpoland.pl, które zawierać winno wszystkie informacje wskazane w formularzu załączonym do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Indywidualnemu przedsiębiorcy o uprawnieniach Konsumenta w przypadkach, gdy przedmiotem umowy były towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, jak również towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres:

Magazyn Logistyczny,

Krakowska 190 A

05-552 Wólka Kosowska/Łazy

w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zwracanego towaru.

 1. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Sprzedający. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.
 2. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz przy użyciu takie samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§10 Dane osobowe, prywatność i pliki cookies

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące prywatności, ochrony danych osobowych Klientów oraz korzystania z plików cookies przez Sklep zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.scmpoland.pl/polityka-prywatnosci.html.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie znaki towarowe, nazwy towarów i inne oznaczenia mogące stanowić przedmiot praw własności intelektualnej publikowane na stronie Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i przysługują wyłącznie właścicielom i podmiotom uprawnionym z tych praw własności intelektualnej.
 2. Zawartość stron internetowych Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
 3. Sklep informuje, że informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Opisy towarów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sklepu. Komercyjne wykorzystywanie informacji o towarach pochodzących z bazy danych Sklepu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz poprzez informację zawartą na stronach Sklepu. Klientom będącym Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów, przysługuje w takim przypadku prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pocztą elektroniczną o dokonanej zmianie Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Sprzedający zapewnia i gwarantuje, iż zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.
 7. W przypadku sporów, których stroną jest Klient niebędący Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta, właściwy do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 15 stycznia 2021 r., przy czym postanowienia dotyczące uprawnień Indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumentów stosowane są do wszystkich zamówień składanych w sklepie od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Dnia .....................................................

 

Sprzedawca:

SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie (00-828) przy Al. Jana Pawła II nr 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000218960, NIP 536-177-26-95, kapitał zakładowy 5.000.000,00 złotych

 

Nabywca (konsument albo indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta):

Imię i nazwisko: ........................................................................

Adres: ........................................................................

Adres e-mail: ........................................................................

Nazwa firmy (tylko dla indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta): ………………

NIP (tylko dla indywidualnych przedsiębiorców o uprawnieniach konsumenta): ………………………

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ............................................................................................... (w tym miejscu należy wpisać nazwę towaru).

 

Umowa Sprzedaży została zawarta dnia ........................... (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy).

 

Towar został odebrany przeze mnie w dniu ................................... (w tym miejscu należy wpisać datę odbioru Towaru).

 

 

................................

Podpis

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

 

Akceptowane płatności - PayU, VISA, MasterCard,...